Nasza strona korzysta z plików cookie
Serwis w celach prawidłowego funkcjonowania, statystycznych i reklamowych korzysta z plików cookie. Możesz zarządzać plikami cookie z poziomu Twojej przeglądarki. Więcej informacji na temat warunków przechowywania lub dostępu do plików cookies na naszej witrynie znajduje się w polityce prywatności. Wykorzystywane pliki cookies zwiększają prawdopodobieństwo, że reklamy produktów lub usług wyświetlane w ramach usług internetowych, z których korzystasz, będą bardziej dostosowane do Ciebie i Twoich potrzeb. Pliki cookie mogą być wykorzystywane do reklam spersonalizowanych oraz niespersonalizowanych.

„Kup ogrodzenie POLBRAM za min. 3000 zł. i zyskaj bon o wartości 600 zł na kolejne zakupy.”

Regulamin Sprzedaży Premiowej pod nazwą

 

I.         Organizator Sprzedaży Premiowej

Organizatorem Sprzedaży Premiowej jest:  

GRUPA PSB HANDEL SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Wełeczu 142 Busko-Zdrój wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Kielcach, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SADOWEGO pod nr 0000661047, NIP: 655-19-74-439, REGON: 366438684, kapitał zakładowy: 53.275.000,00 zł.

dane kontaktowe:

Michal.Szlek@centralapsb.pl

mob.: +48 664 408 005

zwana w dalszej części niniejszego Regulaminu „Organizatorem”.

 II.        Postanowienia ogólne

1.      Regulamin niniejszy określa szczegółowe zasady organizacji Sprzedaży Premiowej, w tym zasady i warunki uczestnictwa w Sprzedaży Premiowej, zasady wydawania Bonów oraz przebieg postępowania reklamacyjnego.

2.      Celem Sprzedaży Premiowej jest propagowanie i rozpowszechnianie marki Organizatora oraz spowodowanie wzrostu sprzedaży towarów produkowanych przez POLBRAM, a będących w ofercie Grupy PSB, poprzez zwiększanie świadomości klientów w zakresie możliwych
i prawidłowych technik zastosowania tych produktów wraz z budowaniem wizerunku sieci: Polskie Składy Budowlane, PSB Mrówka, PSB Profi, Market Budowlany PSB jako miejsca w którym możliwe jest zaopatrywanie się w produkty POLBRAM.

3.      Sprzedaż Premiowa odbywa się na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. 

4.      Uczestnik – konsument, którzy dokona w dniach 4-30.04.2024 r. zakupów towarów
produkowanych przez POLBRAM w sklepach Polskie Składy Budowlane, PSB Mrówka, PSB Profi, Market Budowlany PSB jednorazowo za min. 3000 zł brutto i złoży do dnia 14.05.2024 deklarację przystąpienia do programu sprzedaży premiowej poprzez prawidłowe wypełnienie formularza zgłoszeniowego na stronie www.mrowka.com.pl ,

5.      Uczestnik ma możliwość otrzymania od Organizatora Bonów o łącznej wartości nominalnej 600 zł brutto (dalej: Bon) na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. O przyznaniu decyduje Organizator po weryfikacji prawidłowości i kolejności zgłoszeń do wyczerpania puli Produktów Promocyjnych w rozumieniu pkt III.1.

6.      Sprzedaż Premiowa „Kup ogrodzenie POLBRAM za min. 3000 zł. i zyskaj bon o wartości 600 zł na kolejne zakupy.” prowadzona jest w okresie od dn. 04.04.2024 r. do wyczerpania puli Produktów Promocyjnych, nie dłużej jednak niż do dnia 30.04.2024 r.

7.      POLBRAM - POLBRAM STEEL GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA; Kleszewo 44, 06-100 Pułtusk; NIP: 5681619311, REGON: 365523583

8.      Organizator zastrzega prawo do wstrzymana Sprzedaży Premiowej bez podania przyczyny przy czym nie narusza to praw nabytych przez konsumenta uzyskanych do czasu wstrzymania.

III. Zasady Sprzedaży Premiowej

 1.      Produktami Promocyjnymi, których zakup w czasie trwania Sprzedaży Premiowej będzie dawał możliwość otrzymania Bonu, są wszystkie produkty POLBRAM znajdujące się w aktualnej ofercie uczestniczącego w Sprzedaży Premiowej punktu handlowego Polskie Składy Budowlane, PSB Mrówka, PSB Profi, Market Budowlany PSB. Informacja  o placówce handlowej uczestniczącej w Sprzedaży Premiowej dostępna jest w sklepach Polskie Składy Budowlane, PSB Mrówka, PSB Profi, Market Budowlany PSB. Klient przed zakupem winien upewnić się w punkcie obsługi klienta czy dana placówka bierze udział w Sprzedaży Premiowej.

2.      Uprawnienie do możliwości otrzymania Bonu Uczestnik realizuje poprzez wypełnienie do dnia 14.05.2024 formularza rejestracyjnego dostępnego na stronie www.mrowka.com.pl i załączenie skanu ( pdf ) lub zdjęcia ( jpg ) paragonu sprzedaży Produktów Promocyjnych dokumentujących ich zakup za min. 3.000 zł. Uczestnikowi, który dokonał prawidłowego zgłoszenia przed wyczerpaniem puli Produktów Promocyjnych może otrzymać Bon o wartości 600 zł., który przesłany zostanie pocztą/kurierem pod wskazany w formularzu rejestracyjnym.  Formularz wymaga podania adresu do korespondencji oraz danych kontaktowych niezbędnych do przesłania Bonu i weryfikacji prawidłowości realizacji postanowień Regulaminu ( imię, nazwisko, adres do korespondencji, adres e-mail ). Dane osobowe przetwarzane będą na zasadach określonych w Informacji o przetwarzaniu danych osobowych w związku ze Sprzedażą Premiową „Kup ogrodzenie POLBRAM za min. 3000 zł. i zyskaj bon o wartości 600 zł na kolejne zakupy.” udostępnianą wraz z Regulaminem.

3.      W przypadku zwrotu Produktów Promocyjnych powodujących zmniejszenie wartości sprzedaży  poniżej 3.000 zł brutto Uczestnik traci możliwość otrzymania Bonu. W przypadku Bonów, których wydanie nastąpiło  Organizator może wstrzymać możliwość ich zrealizowania.

4.      Organizator zastrzega, że będzie dokonywał weryfikacji ilości zgłoszeń dokonanych przez Uczestnika i wartości zakupionych Produktów Promocyjnych.

 IV. Bon

1.    Łączna wartość Bonu możliwego do otrzymania przez tego samego Uczestnika w ramach Sprzedaży Premiowej wynosi 600 zł brutto.

2.    Bon nie podlega wymianie na gotówkę.

3.    Bon jest bonem towarowym uprawniającym ich posiadacza do zakupu towarów jedynie w sklepach Polskie Składy Budowlane, PSB Mrówka, PSB Profi, Market Budowlany PSB, w którym dokonany został zakup Produktów Promocyjnych w okresie ważności Bonu, tj. do dn. 30.06.2024 r. Uczestnik promocji, przy jednorazowym zakupie towarów, może zrealizować  jedynie Bon, który otrzymał do łącznej wartości 600 zł brutto.

 

V. Postępowanie reklamacyjne

 

1.    Reklamacje dotyczące Sprzedaży Premiowej „Kup ogrodzenie POLBRAM za min. 3000 zł. i zyskaj bon o wartości 600 zł na kolejne zakupy.” mogą być składane wyłączenie Organizatorowi – dane kontaktowe jak powyżej.

2.    Reklamacja powinna zawierać dane Uczestnika takie jak podane w formularzu rejestracyjnym.
W reklamacji należy ponadto wskazać okoliczności uzasadniające jej zgłoszenie, jak również określić oczekiwane przez składającego reklamację Uczestnika żądanie, do którego spełnienia miałby być zobowiązany Organizator.

 VI.       Regulamin

1. Regulamin niniejszy jest jedynym dokumentem określającym zasady organizacji Sprzedaży Premiowej „Kup ogrodzenie POLBRAM za min. 3000 zł. i zyskaj bon o wartości 600 zł na kolejne zakupy.”, w tym warunki uczestnictwa w Sprzedaży Premiowej, zasady wydawania Bonów oraz przebieg postępowania reklamacyjnego. Wszelkie materiały promocyjne lub reklamowe mają jedynie charakter informacyjny i nie mogą stanowić podstawy wysuwania w stosunku do Organizatora jakichkolwiek żądań lub roszczeń.

2. Regulamin znajduje się w sklepach Polskie Składy Budowlane, PSB Mrówka, PSB Profi, Market Budowlany PSB uczestniczących w Sprzedaży Premiowej oraz na stronie www.mrowka.com.pl.

VII.     Postanowienia końcowe

 1. Organizator ma prawo do wprowadzenia zmian zasad funkcjonowania niniejszej Sprzedaży Premiowej w każdym czasie bez podania przyczyny, przy zastosowaniu odpowiednich form informacji i zawiadomień Uczestników o zmianie jego treści. Zmiana nie narusza praw nabytych przez Uczestników przed wprowadzeniem zmiany. Sprzedaż premiowa realizowana jest tylko w okresie od 04.04.2024 r. do 30.04.2024 r. z tym zastrzeżeniem, że okres ten może ulec skróceniu w przypadku wyczerpania puli Produktów Promocyjnych. O wyczerpaniu puli dostępnych Produktów Promocyjnych Organizator powiadomi na stronie www.mrowka.com.pl oraz zablokuje możliwość składania zgłoszeń poprzez formularz rejestracyjny. O dostępności Bonów decyduje kolejność zgłoszeń – z tego względu, ze względów technicznych, może zdarzyć się sytuacja, w której pomimo zgłoszenia Uczestnik otrzyma informację, że jego zgłoszenie nie może zostać uwzględnione ze względu na jego wpłynięcie po wyczerpaniu puli, a przed zablokowaniem formularza.

2. Niniejszy Regulamin poddany jest właściwości prawa polskiego. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.